Servicelijn
085-0661278

Één centraal aanspreekpunt voor vastgoedbeheerders en vastgoedeigenaren

Succesverhalen

Privacy Statement

Huysmeesters is gevestigd in Poortvliet en is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Huysmeesters
Zuidplantsoen 2a
4693 BC Poortvliet
085-0661278
info@huysmeesters.nl

L. Schrijver is de Functionaris Gegevensbescherming van Huysmeesters.
Zij is te bereiken via lschrijver@bouwbedrijfschrijver.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Huysmeesters verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van
onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een
overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van
ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16
is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun
kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden
zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die
toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem
dan contact met ons op via info@bouwbedrijfschrijver.nl, dan verwijderen wij deze
informatie.

Huysmeesters verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige
persoonsgegevens bij een arbeidsovereenkomst:

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Huysmeesters verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Bewaren persoonsgegevens
Huysmeesters bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is
om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ook de wet
verplicht ons om uw gegevens te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Huysmeesters verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze
uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om
te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken
in onze opdracht maken wij afspraken om er voor te zorgen dat er vertrouwelijk met
uw gegevens wordt omgegaan.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Huysmeesters gebruikt alleen technische en functionele cookies. En
analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw
computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor
de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat
de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor
cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van
uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming
voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen
de verwerking van uw persoonsgegevens door Huysmeesters en
heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij
ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u
beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u
genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage,
correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens
of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw
persoonsgegevens sturen naar info@bouwbedrijfschrijver.nl. Om er zeker van te zijn
dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto,
MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw
privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Bouwgroep Schrijver wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een
klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-metde-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Huysmeesters neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat
uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact op met onze klantenservice of via info@bouwbedrijfschrijver.nl
Heeft u vragen of opmerkingen over de privacyverklaring, neem dan contact met ons
op per e-mail via info@bouwbedrijfschrijver.nl